Encomenda da Consellería de Sanidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

prestar asistencia técnica en todas as fases do proceso expropiatorio dos bens e dereitos afectados polas obras do aparcadoiro do Hospital Gran Montecelo, en especial, levantamento de actas previas, actas de ocupación e fase de prezo xusto.

Entidade encomendante: Consellería de Sanidade

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 18/01/23

Duración: o período de vixencia desta encomenda será dun ano desde a súa sinatura. Este prazo prorrogarase automaticamente por períodos dun ano, agás que algunha das partes exprese a vontade de resolución cunha antelación mínima dun mes á data do seu remate.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas