Encomenda da Consellería de Política Social a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec)

Obxecto:

servizo de xestión e mantemento da Rede galega de dinamización xuvenil.

Entidade encomendante: Consellería de Política Social

Entidade encomendada: Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec)

Data da sinatura: 18/12/19

Presuposto: 341.415,47 €

Duración: 10 meses (do 1 de xaneiro ao 31 de outubro de 2020). Prorrogable por igual período.

Obrigas económicas: o abono dos traballos devindicarase mes a mes, ao ser unha obriga de tracto sucesivo, e aboarase por mensualidades vencidas, contra presentación por parte de Tragsatec da correspondente factura, previa conformidade da Dirección Facultativa.

Ligazón ao DOG

Consellería de Política Social