Encomenda da Axencia Galega de Infraestruturas a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Obxecto:

realización de traballos de apoio técnico á Axencia Galega de Infraestruturas no desenvolvemento daquelas tarefas en que a experiencia acumulada por Xestur na execución de obras permita complementar o traballo do persoal da Axencia.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Infraestruturas

Entidade encomendada: Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Data da sinatura: 27/12/23

Presuposto: 66.966,30 €

Duración: doce (12) meses, contados desde o 1 de xaneiro de 2024, prorrogable por doce (12) meses máis

Obrigas económicas: esta encomenda tramítase como expediente anticipado de gasto con cargo aos orzamentos da Axencia Galega de Infraestruturas para o ano 2024, aplicación orzamentaria 08.A1.512B.640.1

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas | Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda; Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A

Resultoulle útil a información?