Encomenda da Axencia Galega de Infraestruturas á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Obxecto:

erradicación e control de especies pirófitas e invasoras, reforestación do dominio público viario adxacente ás estradas autonómicas e elaboración dun plan de prevención en materia de incendios, actuación piloto nas VAC do Morrazo.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Infraestruturas

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 27/12/23

Presuposto: 1.556.923,05 €

Duración: vinte e catro (24) meses

Obrigas económicas: esta encomenda tramítase como expediente anticipado de gasto con cargo aos orzamentos da Axencia Galega de Infraestruturas para o ano 2024, aplicación orzamentaria 08.A1.512B.610.1

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Resultoulle útil a información?