Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Ten dispoñibles para consulta 8 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 13/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 10/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 07/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Anteproxecto de lei para a aprendizaxe ao longo da vida adulta

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 05/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 05/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 24/11/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 24/11/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma