Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Facenda

Ten dispoñibles para consulta 7 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 20/09/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Inicio da tramitación: 20/09/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Inicio da tramitación: 30/04/2019  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Proxecto de orde sobre o desenvolvemento da xestión orzamentaria dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Inicio da tramitación: 04/09/2018  | Facenda - Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Proxecto de orde pola que se regula o funcionamento e a xestión das contas bancarias e dos fondos integrantes da Tesourería da Comunidade Autónoma de Galicia