Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 93 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Comercialización de Produtos Alimentarios

Recibíronse 34 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo

Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina

Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Vestiario á Medida e de Espectáculos

Inicio da tramitación: 10/09/2019  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Proxecto de decreto polo que se establecen os procedementos para as intervencións nos bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 19/07/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Anteproxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa con sede na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/06/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula o procedemento e efectos do recoñecemento como Instituto Histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/03/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Anteproxecto da Lei reguladora dos xogos de Galicia

Recibíronse 12 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 23/03/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Proxecto de decreto do turismo activo na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 57 suxestións para esta norma