Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 103 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 19/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego de Innovación da Formación Profesional

Inicio da tramitación: 03/05/2021  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Anteproxecto de lei da calidade alimentaria de Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 13/04/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de protección da saúde das persoas menores de idade e prevención de condutas adictivas

Recibíronse 52 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 17/02/2021  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Anteproxecto de lei de artesanía de Galicia

Recibíronse 185 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/12/2020  | Emprego e Igualdade - Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Proxecto de decreto polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción en Galicia e o seu rexistro administrativo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 25/11/2020  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Procesamento e Transformación da Madeira