Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Ten dispoñibles para consulta 95 normativas en tramitación:

Inicio da tramitación: 03/05/2024 | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2024/25

Inicio da tramitación: 28/02/2024 | Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Xustiza

Proxecto de orde pola que se establece o procedemento de selección e nomeamento de persoal interino do corpo de médicos forenses e se convoca a correspondente bolsa

Inicio da tramitación: 15/01/2024 | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego para o Control e Prevención das Enfermidades

Inicio da tramitación: 08/01/2024 | Medio Rural - Axencia Galega da Industria Forestal

Proxecto de decreto polo que se crea e regula o Sistema voluntario de créditos de carbono da Xunta de Galicia

Recibíronse 20 suxestións para esta norma

Inicio da tramitación: 24/10/2023 | Infraestruturas e Mobilidade - Dirección Xeral de Mobilidade

Proxecto de orde pola que se regula a tarifa específica +65 nos servizos públicos de transporte interurbano de uso xeral da competencia da Xunta de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Inicio da tramitación: 28/09/2023 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se aproba o plan de xestión da paisaxe protexida de Penedos de Pasarela e Traba, nos concellos de Laxe e Vimianzo (provincia da Coruña)