Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 97 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 25/01/2022  | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 22/12/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regulan os horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Recibíronse 79 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 18/11/2021  | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Proxecto de decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 15/11/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Anteproxecto de lei de arquitectura de Galicia

Recibíronse 8 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 12/11/2021  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Proxecto de orde pola que se aproba o contido das obrigas de información pública e sinaléctica das instalacións termais autorizadas ao abeiro da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

Recibíronse 6 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/09/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se regulan as instalacións nas que se desenvolven actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se crea o sistema de información de emisións de contaminantes á atmosfera de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma