Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 100 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 26/01/2023  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Proxecto de decreto polo que se crea e se regula o Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 07/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Anteproxecto de lei para a aprendizaxe ao longo da vida adulta

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 24/11/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 08/09/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de ordenación do litoral de Galicia

Recibíronse 27 suxestións para esta norma