Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 97 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 05/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 24/11/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 24/11/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 08/09/2022  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de ordenación do litoral de Galicia

Recibíronse 27 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 08/08/2022  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto de Estudos do Territorio - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de orde pola que se aproba a Estratexia galega da infraestrutura verde e da conectividade e restauración ecolóxicas

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 20/07/2022  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral da Función Pública

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 18/07/2022  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de orde pola que se establecen as normas relativas ao uso público e de actividades recreativas nos Illotes dos Guidoiros e Illa de Rúa

Recibíronse 258 suxestións para esta norma