Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Ten dispoñibles para consulta 2 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 09/03/2023  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Instituto Galego de Promoción Económica

Proxecto de decreto polo que se regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica

Inicio da tramitación: 20/06/2022  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación

Proxecto de decreto polo que se regula o Estatuto do persoal laboral de investigación da administración xeral e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia

Recibíronse 76 suxestións para esta norma