Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 10 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 06/02/2023  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula o procedemento de compensación por gastos de desprazamento, hospedaxe e manutención no ámbito do Sistema Público de Saúde de Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 18/11/2021  | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Proxecto de decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/04/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regulan os estudos observacionais con medicamentos de uso humano en Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/06/2019  | Sanidade

Proxecto de decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma