Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 13 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 09/02/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se crea a categoría estatutaria de dietista-nutricionista do Servizo Galego de Saúde

Inicio da tramitación: 18/11/2021  | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Proxecto de decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/06/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se crea e regula o Comité clínico de cirurxía robótica

Inicio da tramitación: 08/03/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación e entrega dos sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia de Galicia

Recibíronse 35 suxestións para esta norma