Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 13 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 25/06/2019  | Sanidade

Proxecto de decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 30/04/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde que regula a homologación sanitaria con carácter excepcional de tratamentos con quetiapina en condicións diferentes ás autorizadas

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 02/04/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se crea e regula a Comisión Asesora de Enfermidades Raras de Galicia

Inicio da tramitación: 18/02/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Proxecto de decreto polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa da caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 09/04/2018  | Sanidade

Proxecto de decreto polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema Público de Saúde de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 09/04/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema Público de Saúde de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 09/04/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde

Inicio da tramitación: 09/04/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade