Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Ten dispoñibles para consulta 8 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 29/11/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Asesoría Xurídica Xeral

Proxecto de decreto polo que se modifica o Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, aprobado polo Decreto 343/2003, do 11 de xullo

Inicio da tramitación: 27/08/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de orde pola que se determina o horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 14 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/07/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se determina o procedemento para autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 22/07/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Proxecto de decreto polo que se regulan os instrumentos para a avaliación e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia

Inicio da tramitación: 29/03/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Anteproxecto da Lei reguladora dos xogos de Galicia

Recibíronse 12 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 26/11/2018  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto para o desenvolvemento da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais

Recibíronse 74 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 16/06/2016  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Proxecto de decreto polo que se regula o Rexistro de convenios do Sector Público Autonómico de Galicia