Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Política Social

Ten dispoñibles para consulta 2 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 23/04/2018  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades do sector público autonómico de servizos sociais

Recibiuse 1 suxestión para esta norma