Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ten dispoñibles para consulta 9 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 05/11/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Anteproxecto de lei de áreas empresariais de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 29/09/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se regulan as instalacións nas que se desenvolven actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se crea o sistema de información de emisións de contaminantes á atmosfera de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 13/09/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de xestión do Monumento Natural Fraga de Catasós, no Concello de Lalín (provincia de Pontevedra)

Recibíronse 28 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 15/07/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión da Calidade do Aire de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 17/06/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se regulan as entidades de colaboración ambiental e se crea o banco de persoas expertas en avaliación ambiental

Inicio da tramitación: 14/05/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Proxecto de decreto polo que se crea a Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma