Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Ten dispoñibles para consulta 11 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Comercialización de Produtos Alimentarios

Recibíronse 34 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo

Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina

Inicio da tramitación: 04/10/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Vestiario á Medida e de Espectáculos

Inicio da tramitación: 19/07/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Anteproxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa con sede na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/06/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula o procedemento e efectos do recoñecemento como Instituto Histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 12/03/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de formación profesional básica correspondente ao título profesional básico en Acceso e Conservación en Instalacións Deportivas

Inicio da tramitación: 12/03/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión da Auga

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 29/05/2018  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva

Inicio da tramitación: 29/05/2018  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acondicionamento Físico

Recibiuse 1 suxestión para esta norma