Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Cultura e Turismo

Ten dispoñibles para consulta 6 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 10/09/2019  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Proxecto de decreto polo que se establecen os procedementos para as intervencións nos bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 23/06/2019  | Cultura e Turismo - Axencia Galega das Industrias Culturais

Proxecto de orde pola que se regula a estrutura, a organización e o funcionamento da Rede Galega de Música ao Vivo

Inicio da tramitación: 23/03/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Proxecto de decreto do turismo activo na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 57 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 01/03/2019  | Cultura e Turismo - Axencia Galega das Industrias Culturais

Proxecto de decreto polo que se modifica parcialmente o Decreto 150/2012, do 12 de xullo, polo que se aproba o Estatuto da Axencia Galega das Industrias Culturais

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 02/11/2017  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral de Políticas Culturais

Proxecto de decreto polo que se regula o depósito legal na Comunidade Autónoma de Galicia