Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Ten dispoñibles para consulta 11 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 16/03/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se aproba a adscrición do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) á Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Inicio da tramitación: 10/03/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se aproba a creación da Facultade de Turismo da Universidade da Coruña

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 25/11/2020  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Procesamento e Transformación da Madeira

Inicio da tramitación: 03/11/2020  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Química e Saúde Ambiental

Inicio da tramitación: 03/11/2020  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Termalismo e Benestar

Recibíronse 2 suxestións para esta norma