Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ten dispoñibles para consulta 18 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 07/03/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 26/01/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Proxecto de decreto polo que se regula a composición e funcionamento dos Consellos Territoriais do Patrimonio cultural de Galicia, do Consello asesor dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 17/06/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal

Inicio da tramitación: 17/06/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía

Inicio da tramitación: 17/06/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica

Inicio da tramitación: 17/06/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística