Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ten dispoñibles para consulta 7 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 13/02/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo dos niveis Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 01/02/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 02/11/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Cultura

Anteproxecto de decreto polo que se regula o depósito legal na Comunidade Autónoma de Galicia

Inicio da tramitación: 07/03/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 17/06/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Salvamento e Socorrismo

Inicio da tramitación: 23/09/2015  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxectos de decretos que establecen currículos de ciclos formativos de grao profesional básico, medio e superior