Proxecto de decreto polo que se regula o Programa galego para a detección precoz de enfermidades xenéticas, endócrinas e metabólicas en período neonatal e se crea o comité asesor do programa

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Departamento: Consellería de Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Inicio da tramitación: 03/02/2023

Obxecto: os programas de cribado neonatal están considerados como unha actividade esencial dentro do contexto da medicina preventiva, cuxo obxectivo é a identificación precoz e o tratamento dos neonatos afectados por enfermidades conxénitas, susceptibles de beneficiarse do diagnóstico e tratamento precoz. A intervención sanitaria adecuada, no momento oportuno, reduce a morbilidade, a mortalidade e as discapacidades asociadas ás devanditas enfermidades.

A través do proxecto de decreto que se está a tramitar, procédese a regular a estrutura e organización do Programa galego para a detección precoz de enfermidades xenéticas, endócrinas e metabólicas en período neonatal creando tamén e regulando a composición e funcións do comité asesor do programa.

O decreto garantirá, por unha parte, a universalidade do programa, ofrecendo a realización das probas de detección precoz a todo neonato vivo da Comunidade Autónoma de Galicia, con independencia de que o centro sanitario sexa de titularidade pública, privada ou que o nacemento se produza en lugar distinto a unha maternidade con ou sen asistencia sanitaria; e por outra recolle, nun anexo, tanto as patoloxías incluídas na carteira básica do Sistema Nacional de Saúde que serán obxecto de detección (screening), recollidas na Orde SSI/2065/2014, do 31 de outubro Programa galego para a detección precoz de enfermidades xenéticas, endócrinas e metabólicas en período neonatal; como aquelas outras que, a maiores, se realizarán no ámbito do Sistema de Saúde Pública de Galicia.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 08/03/2023