Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 04/10/2019

Obxecto: este decreto ten por obxecto establecer o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina, establecido polo Real decreto 1445/2018, do 14 de decembro.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 25/11/2019