En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 10 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 16/07/2019 - 10/08/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 15/07/2019 - 06/08/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula o procedemento e efectos do recoñecemento como Instituto Histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

En prazo de envío de suxestións: 12/07/2019 - 05/08/2019  | Economía, Emprego e Industria - Instituto Galego de Promoción Económica

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 133/2002, do 11 de abril, polo que se regula a concesión de préstamos polo Instituto Galego de Promoción Económica

En prazo de envío de suxestións: 10/07/2019 - 01/08/2019  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral de Políticas Culturais

Anteproxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 09/07/2019 - 07/08/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de orde pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local o espazo denominado “Torre de Hércules”, no concello da Coruña

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 03/07/2019 - 24/07/2019  | Política Social

Anteproxecto de lei de impulso demográfico de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 28/06/2019 - 24/07/2019  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 28/06/2019 - 19/07/2019  | Sanidade

Proxecto de decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma