En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 7 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 13/05/2022 - 30/05/2022  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral da Función Pública

Proxecto de decreto polo que se regula a flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 13/05/2022 - 03/06/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 11/05/2022 - 01/06/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 6/2018, do 11 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

En prazo de envío de suxestións: 06/05/2022 - 06/06/2022  | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 06/05/2022 - 06/06/2022  | Política Social e Xuventude

Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 05/05/2022 - 27/05/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regulan os estudos observacionais con medicamentos de uso humano en Galicia

En prazo de envío de suxestións: 02/05/2022 - 25/05/2022  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Proxecto de orde pola que se crea a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma