En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Ten dispoñibles para consulta 3 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 14/04/2021 - 04/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se aproba a creación da Facultade de Turismo da Universidade da Coruña

En prazo de envío de suxestións: 14/04/2021 - 04/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, modificado polo Decreto 395/2009, do 8 de outubro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores

En prazo de envío de suxestións: 14/04/2021 - 04/05/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Proxecto de decreto polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento das direccións dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación