En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ten dispoñibles para consulta 3 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 24/05/2018 - 13/06/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Proxecto de orde reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias

En prazo de envío de suxestións: 22/05/2018 - 07/06/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2018/2019

En prazo de envío de suxestións: 11/05/2018 - 04/06/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas, e técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas