En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 6 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 04/06/2021 - 25/06/2021  | Facenda e Administración Pública - Instituto Galego de Estatística

Anteproxecto de lei do Plan galego de estatística 2022-2026

En prazo de envío de suxestións: 02/06/2021 - 22/06/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital

En prazo de envío de suxestións: 01/06/2021 - 01/07/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 24/05/2021 - 18/06/2021  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do 2 de agosto de 2017 pola que se crea a Mesa da Castaña e se regula a súa organización, funcionamento e composición