Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 306 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 14/10/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 08/10/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 119/2019, do 19 de setembro, polo que se regulan os criterios hixiénico-sanitarios das piscinas de Galicia (códigos de procedemento SA431D, SA431C e SA431E)

Recibíronse 46 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/10/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 20 de setembro de 2019 pola que se regula a homologación sanitaria con carácter excepcional de tratamentos con quetiapina en condicións diferentes ás autorizadas

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 30/09/2019  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Orde do 18 de setembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 30 de xuño de 2017 de creación do Comité de Seguridade da Información

Data de publicación no DOG: 09/08/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre (código de procedemento MT701A e MT701B)

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 07/08/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia

Recibíronse 126 suxestións para esta norma
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 01/08/2019  | Economía, Emprego e Industria - Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Anteproxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

Recibíronse 17 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/07/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma