Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Ten dispoñibles para consulta 25 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 09/09/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 11/02/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia

Data de publicación no DOG: 30/07/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 13/07/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22

Recibíronse 3 suxestións para esta norma