Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no Diario Oficial de Galicia. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ten dispoñibles para consulta 48 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 11/12/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 121/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica

Data de publicación no DOG: 04/12/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 120/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal

Data de publicación no DOG: 27/11/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 118/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto

Data de publicación no DOG: 26/10/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Cultura

Orde do 16 de outubro de 2017 pola que se establecen os modelos a que se deberán adaptar as memorias que edite a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades integrantes do sector público autonómico

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 24/10/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 103/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistaría Artística

Data de publicación no DOG: 09/10/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Decreto 93/2017, do 14 de setembro, polo que se regula a composición e funcionamento dos consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia, do Consello Asesor dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 04/10/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía

Data de publicación no DOG: 06/09/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Decreto 84/2017, do 3 de agosto, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Mixta Xunta de Galicia-Igrexa Católica

Data de publicación no DOG: 18/08/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta

Recibiuse 1 suxestión para esta norma