Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ten dispoñibles para consulta 64 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 30/09/2019  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Orde do 18 de setembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 30 de xuño de 2017 de creación do Comité de Seguridade da Información

Data de publicación no DOG: 30/08/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 13/08/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 13/08/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 24/07/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Orde do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias

Data de publicación no DOG: 25/04/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Orde do 19 de abril de 2018 polo que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 12/04/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 24/01/2018  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 6/2018, do 11 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia