Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Inicio da tramitación: 15/09/2020

Data da publicación no DOG: 17/09/2020

Obxecto: ditar instrucións sobre o comezo do curso escolar 2020/21, de aplicación aos centros educativos sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG