Orde do 12 de xaneiro de 2021 pola que se regula a presentación e a comunicación das reclamacións en materia de servizos sociais (códigos de procedemento BS105A e BS105B)

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 03/02/2020

Data da publicación no DOG: 22/01/2021

Obxecto: o obxecto da norma é regular o procedemento de presentación telemática das queixas e reclamacións das persoas usuarias de servizos sociais e a presentación de determinada documentación que deben remitir as entidades prestadoras de servizos sociais, e que se dirixan á Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, dependente da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social.

Así mesmo, a norma recolle na súa parte final as seguintes modificacións:

  • Modificación da Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores, xa modificada polas ordes do 13 de abril de 2007 e do 20 de xullo de 2010.
  • Modificación da Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 3