Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Inicio da tramitación: 02/02/2017

Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 15/05/2019

Data da publicación no DOG: 07/08/2019

Obxecto: o obxecto do presente anteproxecto de lei  é establecer o réxime xurídico aplicable no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia para garantir a conservación, o uso sostible, a mellora e restauración do patrimonio natural e da biodiversidade.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 126