Decreto polo que se regula a actuación da Xunta de Galicia mediante grupos de traballo, se crea a Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade e de prevención de riscos de xestión e se procede á racionalización de órganos colexiados da Xunta de Galicia

Órgano ou entidade impulsora: Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 16/06/2023 - 30/06/2023

Información sobre a norma :

Antecedentes:

O réxime xurídico xeral dos órganos colexiados da Xunta de Galicia foi regulado pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que contribuíu a homoxeneizar o mapa de órganos colexiados da Xunta de Galicia, establecendo unha serie de características e normas de funcionamento comúns a todos eles, con excepción do Consello da Xunta e as súas comisións delegadas.

O Decreto 20/2015, do 29 de xaneiro, de racionalización de órganos colexiados da Xunta de Galicia abordou unha racionalización do mapa total dos devanditos órganos, reducindo o seu número para evitar duplicidades entre eles ou con outros organismos da Administración autonómica.

Problemas que se pretenden solucionar:

Adaptar o funcionamento administrativo á realidade social e xurídica cambiante que esixe a adopción de novas medidas ou criterios de actuación.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

Dende a aprobación da Lei 16/2010, do 17 de decembro, e do Decreto 20/2015, do 29 de xaneiro, a sociedade, os marcos normativos e os avances tecnolóxicos foron facendo precisa a introdución de cambios normativos e de xestión para adaptar o funcionamento administrativo á realidade social e xurídica. No momento actual resulta necesario proceder a un novo impulso de modernización da actuación que a Administración pública vén realizando a través de órganos colexiados.

O Plan xeral de xestión e mellora da calidade dos servizos do sector público autonómico de Galicia 2021-2023 preveu no seu eixe 1 unha medida tendente a impulsar a racionalización do sector público. Ademais é necesario crear a Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade e de prevención de riscos de xestión, que se prevía crear no Plan xeral de prevención de riscos e medidas antifraude da Xunta de Galicia.

Finalmente, o eixe 5 do Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 preveu como un dos retos o de "acadar unha organización flexible adaptable facilmente aos cambios, que permita facer fronte a situacións non previstas mediante a implantación de sistemas organizativos e colaborativos que primen estruturas temporais ou as dinámicas de grupos de traballo”. Esta previsión de estruturas máis flexibles para a organización do traballo non se recolleu en ningún texto normativo, polo que este decreto pretende promover a actuación da Xunta de Galicia a través destes grupos de traballo, dotándoos de flexibilidade na súa creación e organización.

Obxectivos:

  • Establecemento de sistemas flexibles de colaboración e participación a través de grupos de traballo.
  • Creación da Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade e de prevención de riscos de xestión, como órgano colexiado encargado de coordinar e velar polo cumprimento do sistema de integridade e de riscos de xestión.
  • Supresión de órganos colexiados que non resulte necesario manter.

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

A creación e regulación da Comisión Interdepartamental que se propón debe facerse por unha disposición de carácter normativo, do mesmo xeito que a supresión de órganos colexiados.

Rango da norma:

Decreto