Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2024

Datos acumulados a 30 de abril de 2024

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública
1. Nº total de solicitudes de información presentadas 269
2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante
a) Mulleres 77
b) Homes 104
c) Persoa xurídica 87
3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación
a) Acceso electrónico 225
b) Acceso en papel 44
4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía
a) Concesión 112
b) Concesión parcial 5
c) Inadmisión 12
d) Denegación 2
e) Desistencia 1
f) Outras (regulación especial) 10
5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación
a) Expedientes finalizados (resolución expresa) 142
b) Expedientes en tramitación 59
c) Expedientes resoltos por silencio administrativo 68


Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 30 de abril de 2024

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

2022

2021

2020

2019

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual

Resultoulle útil a información?