Participación

A través deste apartado a cidadanía pode participar na elaboración da normativa, plans e outras políticas específicas da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo tamén a posibilidade de participar no proceso previo de elaboración normativa mediante o acceso ás consultas públicas previas.

Procedimientos de información pública

En este apartado se da cumplimiento al deber previsto en el artículo 7e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que contempla la publicación de los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Participación en planes y programas

En este apartado se recoge la participación de la ciudadanía en la elaboración de los instrumentos de planificación de la Administración autonómica, promoviendo su participación en el diseño y elaboración de las políticas públicas.

Participación infantil e xuvenil

Neste apartado promóvese a cultura participativa da xuventude mediante a e difusión de programas participativos e a canles de participación dirixidas á mocidade.

Participación cidadá no Parlamento de Galicia

Neste apartado recóllense as distintas vías de participación cidadá no Parlamento de Galicia, facilitando que os galegos e galegas se impliquen activamente na actividade parlamentaria.

Suxestións e queixas

A cidadanía ten dereito a unha administración eficaz que xestione os seus asuntos con imparcialidade, obxectividade e dentro do marco temporal establecido. Neste apartado facilítase a información relativa a presentación de queixas e suxestións sobre a prestación dos servizos públicos, que contribúan ao seu mellor funcionamento.