Participación

A través deste apartado a cidadanía pode participar na elaboración da normativa, plans e outras políticas específicas da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo tamén a posibilidade de participar no proceso previo de elaboración normativa mediante o acceso ás consultas públicas previas.

Imagen asociada a Entrada Participación

Procedementos de información pública

Neste apartado dáse cumprimento á obriga prevista no artigo 7 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno que contempla a publicación dos documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación.

Participación en plans e programas

Neste apartado recóllese a participación da cidadanía na elaboración dos instrumentos de planificación da Administración autonómica, promovendo súa participación no deseño e elaboración das políticas públicas.

Participación infantil e xuvenil

Neste apartado promóvese a cultura participativa da xuventude mediante a difusión de programas participativos e canles de participación dirixidas á mocidade.

Participación cidadá no Parlamento de Galicia

Neste apartado recóllense as distintas vías de participación cidadá no Parlamento de Galicia, facilitando que os galegos e as galegas se impliquen activamente na actividade parlamentaria.

Suxestións e queixas

A cidadanía ten dereito a unha administración eficaz que xestione os seus asuntos con imparcialidade, obxectividade e dentro do marco temporal establecido. Neste apartado facilítase a información relativa á presentación de queixas e suxestións sobre a prestación dos servizos públicos que contribúan ao seu mellor funcionamento.