Participación en plans e programas

Neste apartado recóllese a participación da cidadanía na elaboración dos instrumentos de planificación da Administración autonómica, ao abeiro do disposto no artigo 5.2 do Decreto 97/2020, do 25 de xuño, polo que se regulan determinados instrumentos para a xestión, a avaliación, a supervisión e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia.

Nestes momentos non está dispoñible ningunha participación que cumpra cos criterios da súa busca