Relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Ten dispoñibles para consulta 17 arquivos

Relación de postos de traballo

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de febreiro de 2024 polo que se aproba a modificación das relacións de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Resolución do 12 de maio de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Resolución do 20 de abril de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 20 de abril de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na Agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña)

Resolución do 11 de abril de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2022 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Corrección de erros. Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da Axencia Galega de Infraestruturas

Resolución do 14 de maio de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 9 de maio de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas

AUGAS DE GALICIA

Resolución do 7 de xullo de 2023 pola que se ordena a publicación dos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 1 de xuño e do 6 de xullo de 2023 polos que se aproba e se modifica, respectivamente, a relación de postos de traballo da entidade pública empresarial Augas de Galicia

Resolución do 22 de xullo de 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xullo de 2011 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Augas de Galicia

Resolución do 16 de abril de 2010 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de abril de 2010 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Augas de Galicia

Resolución do 16 de xuño de 2006 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de xuño de 2006 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Augas de Galicia

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Resolución do 11 de abril de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2022, polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega de Infraestruturas

AUGAS DE GALICIA

Resolución do 28 de febreiro de 2003 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de febreiro de 2003, polo que se aproba a nova relación de postos de traballo do organismo autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Resolución do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da Axencia Galega de Infraestruturas

Resolución do 14 de maio de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 9 de maio de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas