Relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Industria e Innovación

Ten dispoñibles para consulta 24 arquivos

Relación de postos de traballo

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de febreiro de 2024, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación no corpo superior da Administración xeral e no corpo facultativo superior de Administración especial, escala de expertos/as lingüistas, subgrupo A1, no corpo de xestión da Administración xeral e no corpo facultativo de grao medio de Administración especial, escala técnica de restauración, e escala de técnicos facultativos, especialidade educador infantil, subgrupo A2, na agrupación profesional do persoal funcionario, escalas de persoal de limpeza e cociña e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de recursos naturais e forestais, de persoal subalterno e de persoal de mantemento, subgrupo AP, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Resolución do 20 de abril de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 20 de abril de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na Agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña)

Resolución do 24 de febreiro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de febreiro de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Resolución do 5 de agosto de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 4 de agosto de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Resolución do 14 febreiro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 10 de febreiro de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Corrección de erros. Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Resolución do 8 de novembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 7 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria e da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 6 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xullo de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Corrección de erros. Resolución do 6 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xullo de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

Resolución do 16 de decembro do 2011 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de decembro do 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Corrección de erros. Resolución do 16 de decembro do 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de decembro do 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Resolución do 2 de outubro de 2009 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 1 de outubro de 2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto Galego de Consumo

Resolución do 2 de outubro de 2008 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 2 de outubro de 2008, polo que se modifica a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Resolución do 3 de abril de 2006 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de marzo de 2006 polo que se aproba a relación de postos de traballo do Instituto Galego de Consumo

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Corrección de erros. Resolución do 16 de xuño de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de xuño de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 16 de xuño de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de xuño de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 27 de xullo de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xullo de 2022 polo que se modifica a relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación en execución de sentenza

Resolución do 14 de febreiro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de febreiro de 2022 pola que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 8 de novembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 7 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria e da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 18 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de xullo de 2019 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación