CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Estrutura orgánica e funcional

Consellería de Facenda e Administración Pública 

Escola Galega de Administracións Públicas 

Instituto Galego de Estatística

Axencia Tributaria de Galicia

Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec)