Sobre a transparencia

A Xunta de Galicia considera necesario dar un impulso democrático ao país, no que a cidadanía sexa a protagonista mediante unha meirande participación nos asuntos públicos. Para a consecución deste obxectivo, identificado como tal no Programa de Impulso Democrático 2015-2016, cómpre unha maior transparencia da actividade das Administracións públicas que posibilite a achega de información á cidadanía. 

Con este portal a Xunta de Galicia ofrece aos cidadáns un instrumento de acceso directo e centralizado á información sobre a organización, os recursos e a xestión que desenvolve a Administración autonómica, para potenciar o seu dereito de acceso á información sobre a actividade desta.

Ao igual que o devandito Programa, esta ferramenta web ten como misión promover e difundir os procesos e estratexias de transparencia e bo goberno que deben observar e levar a cabo os diferentes órganos e estruturas organizativas da Administración autonómica e das entidades do sector público autonómico de Galicia, favorecendo o emprego racional dos recursos públicos, o impulso da xestión da calidade das políticas públicas e dos servizos públicos, así como a participación cidadá na mellora e avaliación da transparencia do sector público autonómico.

Con este portal a Xunta de Galicia persegue ofrecer aos cidadáns un instrumento de acceso directo e centralizado á información sobre a organización, os recursos e a xestión que desenvolve a Administración autonómica, para potenciar o seu dereito de acceso á información sobre a actividade desta.

Resultoulle útil a información?